Gebruiksvoorwaarden en uw privacy

Privacyverklaring KarmaMarkt / KarmaShop

Bij KarmaMarkt / KarmaShop verwerken wij in het kader van onze activiteiten persoonsgegevens van onze residenten (en in bepaalde gevallen van hun partners), medewerkers, sympathisanten en andere geïnteresseerden. Persoonsgegevens zijn alle gegevens aan de hand waarvan personen identificeerbaar zijn, zoals bijvoorbeeld naam, adres of gegevens over de samenstelling van een gezin.

In deze privacyverklaring willen we informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.  KarmaMarkt / KarmaShop houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.   

Contactgegevens

Wij proberen altijd zorgvuldig om te gaan met je persoonsgegevens, maar kunnen begrijpen dat je soms toch nog vragen hebt. Met vragen over de verwerking van je persoonsgegevens, kan je steeds terecht bij KarmaMarkt / KarmaShop:

Hoe krijgen wij je gegevens?

De gegevens worden mondeling of schriftelijk gegeven door de betrokkene. Gegevens worden genoteerd door een medewerker (bijvoorbeeld een medewerker van het onthaal of sociale dienst) van onze organisatie.  

Waarom houden wij persoonsgegevens van jou bij ?

Wij houden persoonsgegevens van jou bij zodat

  • u online kan bestellen bij onze eShop
  • we je info, nieuwsbrieven en uitnodigingen kunnen sturen
  • we je ondersteuning op maat van jou en/of je gezin kunnen geven  

Welke gegevens houden wij bij?

  • Persoonlijke contactgegevens zoals naam, voornaam, adres, telefoonnummer en email;
  • Persoonlijke kenmerken zoals leeftijd, diploma’s, sociaal statuut en samenstelling van je gezin voor zover dit nodig is om steun op maat te organiseren.

Wij gebruiken je gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we die gegevens aan jou gevraagd hebben.  

Wie krijgt je gegevens ?

Wij geven je gegevens nooit door, tenzij dit noodzakelijk is voor de doelen die we hierboven opsomden of dit wettelijk verplicht en toegestaan is.

Hoe worden gegevens beveiligd?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige toegang, gebruik, verlies of openbaarmaking.

  • Alle personen die van je gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
  • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
  • Gegevens op papier worden bewaard achter slot.  

Bewaartermijn

Wij bewaren je persoonsgegevens niet langer dan wettelijk vereist of noodzakelijk voor het doel waarvoor je ons deze gegevens hebt gegeven.   Je rechten – wat kan je aan ons vragen? Je hebt steeds recht op inzage en op verbetering of verwijdering van je persoonsgegevens uit onze bestanden. Hiervoor kan je steeds contact met ons opnemen. Onze contactgegevens vind je bovenaan deze verklaring. 

Je hebt ook het recht ons te vragen jouw gegevens te geven aan jou of een andere partij. We kunnen je wel vragen je te identificeren voordat wij je gegevens ook daadwerkelijk overdragen aan die andere partij.  

Klachten

Heb je een klacht over de verwerking van je persoonsgegevens door ons?

Neem dan zeker contact met ons op. Onze contactgegevens vind je bovenaan deze verklaring. 

Konden we je niet verder helpen of blijf je ontevreden over de manier waarop wij met je gegevens omgaan? Dan kan je contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/contact).    

Versie 7 augustus 2020